Nystartad yrkesutbildning för rörnätstekniker

Publicerad: 5 november, 2020

Den 14e september startades en helt ny utbildning till rörnätstekniker på Arena Yrkeshögskola i Stockholm. 20 utbildningsplatser utökades med tolv platser som lockade ett hundratal sökande till utbildningen.

- Historiskt har det varit svårt att locka ungdomar till branschen trots att det är ett viktigt yrkesområde. Alla tar för givet att vi har vatten i kranen, säger Carl Plogbäck, Affärsområdeschef för yrkeshögskoleutbildning.

 

 

Just nu sker distansundervisningen för 28 elever från Arvidsjaur i norr till Ängelholm i söder. Glädjande är att fyra av dessa är kvinnor.

- Den här utbildningen har absolut samma förutsättningar oavsett kön. Även om branschen är mansdominerad så är det absolut ingenting som hindrar tjejer från att delta.

Under två år ska nu eleverna utbildas både via distans, men också förhoppningsvis via fysiska träffar till våren. När coronapandemin är över kommer ett par fysiska träffar att planeras in per termin utöver sex till åtta timmars föreläsningar via Teams per vecka. Utöver det ska även eleverna göra projektarbeten i grupp eller individuellt, som avslutas med tentamen som återkommande upplägg.

 

Stor del praktik

Praktiken har en viktig del i utbildningen och står för nästan 40 procent av tiden. Praktiken görs bland olika aktörer inom VA-organisationerna och från branschen sitter man även med i ledningsgruppen för utbildningen.

- Första månaden studerade eleverna dricksvattenteknik, därefter en månad avloppsreningsteknik, och terminen avslutas nu med två månaders rörnätsteknik och ledningssystem, säger Carl.

Och behovet av nya rörnätstekniker är, som alla känner till, stort inom branschen.

- Det finns ett väldigt stort behov av nyutbildade personer med kompetens oavsett vad kommuner och VA-bolag väljer att kalla dem - rörnätstekniker, rörläggare eller anlägger VA. Det är samma behov av kompetens som efterfrågas.

 

Tekniksprång

Utmaningen för Arena Yrkeshögskola är att skapa kännedom om VA-branschens alla delar och att eleverna blir trygga i sin yrkesroll. 

- Utmaningen för en rörnätstekniker är att utveckla ledningsnät runt om i landet, som vi vet är i stort behov av att förnyas eller repareras.

Inom kompetensområdet sker också tekniksprång, med användningen av på artificiell intelligens som drönare.

- Ny teknik kommer på bred front inom alla branscher, inte minst denna, och det gör utbildningen spännande. Det som är vår fördel är att vi är flexibla och snabbt kan ställa om kursinnehållet om det behövs.

Att det har varit svårt att hitta utbildad personal med ny kompetens är ingen hemlighet och eleverna som tar sin examen om två år kommer att vara eftersökta.

- Branschen har haft svårt att hitta ny personal eftersom det knappast funnit någon utbildning. Jag skulle tro att möjligheten för våra elever att gå direkt in i arbetslivet efter utbildningens slut är väldigt stor, säger Carl Plogbäck.

 

Undersökningsmetoder

Ett kursavsnitt har titeln ”undersökningsmetoder för rörnätets funktion och kondition” där kursledarna är Matz Malmgren och Peter Nyby från Hamafo och Lars Gunnar Jansson från Sweco. Kursens omfattning är 20 yrkeshögskolepoäng av de totalt 400 som eleverna går igenom.

Kursen ska behandla olika tekniker för felsökning, funktions- och konditionskontroll, för att fastställa statusen på ledningsnätet. Exempel från utförda undersökningar studeras och som visar på hur resultatet kan användas som underlag till förnyelseplaneringen. 

I kursen ingår praktiska övningar med den utrustning som används vid felsökning och kontroll av ledningsnätets status.

Övriga kurser i den tvååriga utbildningen är bland annat Dricksvattendistribution säkerhet och desinfektion, Dricksvattenteknik introduktion, Geoteknik, Mark AMA, fördjupningskurs i stum- och elektrosvetsning av polyetenledningar samt schaktfritt ledningsbyggande, Rörnätsteknik fördjupningskurs, Styr- och reglerteknik och driftövervakning, Underhållsteknik ledningsnät, samt Undersökningsmetoder för rörnätets funktion och kondition.

Arena Yrkeshögskola skriver om kursen: ”Efter avslutad utbildning kommer du att ha en mycket eftertraktad profil och möjligheter till en lång och spännande karriär”.

 

50 procent nyrekrytering behövs

Tobias Enström, gruppchef för distribution vatten vid Karlshamns Energi, sitter med i ledningsgruppen för utbildningen, som en av fem ledamöter från arbetslivet och branschen. Hans första kontakt med Carl Plogbäck var i början av februari i år.

- Då kontaktade han mig, presenterade vad han utvecklade för utbildning och om vi såg samma behov som dem av rörnätstekniker framåt. Det gör vi verkligen och vi håller på att göra en satsning för att höja utbytestakten av vårt ledningsnät. Detta kommer kräva mycket kompetent personal så här såg vi en god möjlighet till detta genom ett samarbete med Carl och Arena Yrkeshögskola.

 

Vad hoppas ni uppnå med utbildningen?

- Branschorganisationen Svenskt Vatten har i en landsomfattande undersökning sett att över 50 procent av den totala personalstyrkan behöver nyrekryteras fram till år 2027. Det motsvarar över 1.000 tjänster. Problemet är att vi tidigare haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetenser då denna typen av utbildning inte funnits eller så har man gått många mindre utbildningar över flera år för att nå samma kompetensnivå. Ihop med detta ser vi också att hela Sverige måste öka investeringarna markant i förnyelsen av VA-ledningsnäten de kommande åren. 

- Så målet från ett branschperspektiv är att ihop med Arena Yrkeshögskola få ihop en utbildning med relevant information från verkliga situationer och bra utbildare med erfarenhet från branschen, som ger eleverna rätt förutsättningar för att få ett jobb direkt efter färdig utbildning.

 

Hur stor inverkan har branschrepresentanter när det gäller innehållet i utbildningen?

- Vi har haft väldigt stor inverkan gällande både innehåll och utbildare. Många som kommer hålla i utbildningarna kommer direkt ifrån våra organisationer, de tar sig tid att utbilda utöver sitt nuvarande arbete inom VA för att de ser en god möjlighet i detta. Det är även många konsulter och även utbildare från Svenskt vatten som kommer hålla i delar av utbildningen för att göra den relevant och nutidsorienterad.

 

Tror du att eleverna går direkt från utbildningen till arbete?

- Utbildningen ger stora möjligheter till det genom nära samarbete med branschen både gällande innehåll och LIA-platser i elevernas närområde.

 

Hur stort är behovet av utbildade rörnätstekniker?

- Som beskrivet tidigare ser vi som bransch ett stort behov av denna kompetensen framåt.