Om läckagekontroll

Vattenledningsnäten i Sverige, som till stor del anlades för årtionden sedan, står inför ett stort behov av omfattande renoveringar. Med en för närvarande otillräcklig takt av förnyelse, ett successivt åldrande av ledningsnätet, och i ljuset av framtida skärpta krav, blir det alltmer nödvändigt med en proaktiv och förebyggande strategi för att öka läckagekontrollen. Även ett mindre läckage kostar pengar, innebär risker och ger upphov till stora förluster om det får pågå under lång tid.

Varför läckagekontroll?

Vinsterna som ett aktivt och förebyggande läckagekontrollarbete medför är många. Sammanfattningsvis är läckagekontroll på vattenledningsnätet en nödvändig åtgärd för att säkerställa effektiv vattenhantering, minimera förluster och upprätthålla en pålitlig vattenförsörjning för samhället. Parametrar som även bidrager till ekonomisk hållbarhet.

Minska vattenförluster
Läckage i vattenledningar kan leda till stora vattenförluster. Genom att regelbundet utföra läckagekontroller kan man upptäcka och åtgärda läckor i tid, vilket minimerar vattenförlusterna och främjar en effektivare vattenhantering.

Kostnadsbesparingar
Vattenförluster innebär även ekonomiska förluster för vattenförsörjningsföretag. Genom att kontrollera och minska läckage kan man spara på produktions- och distributionskostnader samt undvika onödiga reparationer. 

Ökad mängd tillskottsvatten vid stora läckage innebär också ökad belastning på ledningsnät och avloppsreningsverk, vilket i sin tur även leder till ökade omkostnader.

Trygga tillgången på vatten
Effektiv läckagekontroll bidrar till att säkerställa tillgången på vatten till samhället. Det är särskilt viktigt i områden där vattenresurser är begränsade eller där det finns risk för vattenbrist.
 

Förbättra systemets hållbarhet
Genom att minska läckage och optimera vattenförsörjningssystemet kan man öka dess hållbarhet. Detta är viktigt för att möta framtida behov och minimera påverkan på miljön.
 

Förhindra skador och störningar
Läckande vattenledningar kan orsaka skador på infrastrukturen och störningar i vattenförsörjningen. Stora mängder utströmmande vatten kan medföra allvarliga sättningar och markskador. Genom att genomföra regelbundna läckagekontroller kan man förebygga sådana problem och säkerställa en pålitlig vattenleverans. 

Förbättrad service till kunder
Genom att aktivt övervaka och hantera läckor kan VA-huvudmannen förbättra servicen till sina kunder genom att säkerställa tillförlitlig och effektiv vattenleverans.