Läcksökning med hjälp av ett avancerat beslutsstödsystem

Publicerad: 6 juli, 2023

På Kretslopp och Vatten i Göteborg har man valt att använda flödesmätare och mätzonsindelning som det främsta verktyget för att hitta  dolt läckage, d.v.s. läckage som ännu inte har hunnit bli så stor så att det orsakar uppströmmande vatten eller störningar hos brukare. Nu startas ett pilotprojekt där man ska utvärdera en mjukvara som bygger på en mer förfinad analys av mätdata för att snabbare detektera och lokalisera läckage.

Det berättar Behroz Haidarian, driftsingenjör på Kretslopp och Vatten. Projektet är en del av arbetet för att nå ett av de stora mål man har i organisationen, att få ner läckaget på dricksvattennätet.

-        Vi har redan ett stort antal flödesmätare installerade på rörnätet som avgränsar delar av rörnätet i mindre mätzoner. Flödesmätarna används för att upptäcka läckage i mätzonerna. I dagsläget sker detta med en relativ enkel analys, man tittar på dricksvattenleveransen till mätzonerna på natten och jämför med gränsvärden eller följer flödesutvecklingen över tid för att dra slutsatser om det har uppstått läckage eller inte.

Mjukvaran som ska utvärderas möjliggör att mätdata från flödesmätare och andra sensorer på rörnätet kan analyseras i kombination med hydraulisk modellering och AI för att avsevärt förbättra läckagekontrollen i mätzonerna.

Vill hitta läckor tidigare

Flödesmätarna, som är deras huvudsakliga verktyg för läcksökning, hjälper till att identifiera om det finns utläckage i ledningsnätet genom att under en längre tid följa flödena och notera avvikelser. Med hjälp av analyser av data från alla flödesmätare kan Kretslopp och Vatten ringa in var det läcker, men de skulle vilja att det gick snabbare att identifiera ett läckage.

-        Det är därför vi har beslutat att starta ett pilotprojekt inom ett begränsat område där vi ska använda denna mjukvara. Med hjälp av den hoppas vi kunna få en bättre samlad analys av alla de mätdata vi får in och därmed kunna hitta potentiella läckor i ledningsnätet både lättare och snabbare, konstaterar Behroz Haidarian.

Mjukvaran är en lokalt installerad applikation som kan upptäcka läckor i ledningsnätet automatiskt. Det sker genom att kombinera mätdata, artificiell intelligens och hydrauliska simuleringar. Data från olika sensorer samlas in och analyseras för att upptäcka avvikelser som indikerar läckor.  

Högre precision på position och storlek på läckage

På Kretslopp och Vatten hoppas de att med hjälp av den nya mjukvaran bland annat kunna ringa in en potentiell läcka geografiskt med större precision.

-        Det underlättar i sin tur för våra driftstekniker som sedan ska hitta den exakta positionen för läckan, ju mindre område de behöver söka i desto mer effektiv blir sökningen. Resultaten från mjukvaran ska även kunna ge en hög precision av läckstorleken vilket tillsammans med en mer precis geografisk positionering underlättar vid planerandet av åtgärder.

Med hjälp av den nya tekniken hoppas de kunna detektera läckage väldigt tidigt, i princip redan när det uppstår, vilket ger möjligheter för mer planerade åtgärder som även det effektiviserar arbetet.

-        Hittar vi läckor tidigt så kan vi även minska arbetet och kostnaderna för följdskador som uppkommer vid långvarigt läckage.

De kommer även att koppla upp alla kundmätare i kommunen och på det viset kunna mäta vattenanvändningen nästan i realtid ute hos kund.

-        Då kommer vi kunna få mätdata direkt vid användningspunkterna. Får vi med även de data i mjukvaran kommer vi kunna hitta avvikelser i princip samtidigt som en läcka uppstår, avslutar Behroz Haidarian.