Strukturerad läcksökning ger resultat

Publicerad: 1 januari, 2024

För en effektiv läckagekontroll i ledningsnätet behövs inte mycket utrustning, det viktiga är att alla strävar gemensamt mot samma mål och genomför ett strukturerat arbete. I Nordmaling har de på det sättet minskat vattenflödet från vattenverket med ca 35 procent på ett par år.

Det berättar Anders Jonsson som är driftschef på VA Nordmaling och som tillsammans med sex medarbetare har arbetat fokuserat sedan 2021 med att hitta och åtgärda läckor i ledningsnätet.

-        Att resultaten sedan skulle bli så bra som de har blivit hade vi inte väntat oss då vi inte investerat i en massa ny utrustning.  Vi har utgått från den flödesmätaren vi hade sedan tidigare och allteftersom har vi även installerat ett antal avstängningskranar. Med hjälp av dem har vi kunnat sektionera ledningsnätet för att identifiera var problemen är, berättar han vidare.

Fokuserat på läcksökning

2021 valde Nordmaling att gå med i Vakin, ett kompetens- och driftbolag som ägs av flera kommuner, Umeå, Vindeln och Nordmaling, där ägarandelen står i relation till invånarantalet.

-        Samtidigt startade vi en specifik arbetsgrupp för bland annat läcksökning då vi började nå väldigt höga flöden från vattenverket, vissa dagar kunde det vara 1700 kubik per dag vilket inte stod i proportion till hur många invånare vi har, förklarar Anders Jonsson.

Med de höga flödena började kommunen fundera på om man skulle tvingas bygga ett nytt vattenverk.

-        Men innan man kom fram till det ville man se vad som kunde göras för att minska de befintliga vattenflödena, bland annat genom att söka efter läckor. Inom arbetsgruppen har vi ända från början känt ett stort engagemang för vår uppgift, även ute i samhället märks ett engagemang för att hitta läckor och tips kommer från invånare på potentiella läckor.

Sådana tips har lett fram till vissa större läckor, men de mindre läckorna som inte syns har varit ännu viktigare att hitta då de kan ha stått och läckt länge utan att man känt till det.

-        Vi började jobba med de data vi hade från den flödesmätaren som fanns från början och analyserade resultaten över tid för att se trender. Med hjälp av avstängningskranarna har vi kunnat testa oss fram till inom vilka områden läckorna finns.

Jobbade systematiskt igenom sektion för sektion

När de väl gränsat av en sektion av ledningsnätet med en potentiell läcka jobbar de sedan manuellt för att hitta den exakta positionen.

-        Vi har även vid ett par tillfällen lånat utrustning från Vakin, som läckloggrar, för att kunna begränsa sökområden ytterligare. Men i stort sett har vi jobbat med bara flödesmätaren och avstängningskranar. Efter att ha jobbat oss igenom ledningsnätet sektion för sektion och åtgärdat de läckor vi hittat har vi kunnat se hur vattenflödena från vattenverket har sjunkit successivt. Idag ligger vi på flöden på ca 900-1000 kubik per dag.

På årsbasis har vattenflödena minskat från över 600 000 kubik under 2021 till ca 380 000 kubik 2023, en minskning med 35 procent.

Målinriktat arbete avgörande

Anders Jonsson tror att ett av huvudskälen till att resultaten blivit så bra är att de har jobbat väldigt målinriktat tillsammans.

-        Engagemanget blir också större för varje läcka vi hittar som sänker vattenflödena. Det blir en positiv spiral där vårt målinriktade arbete får synbara resultat vilket gör oss ännu mer motiverade.

Hans arbetsgrupp ansvarar även för mindre samhällen utanför Nordmaling, där det finns ytterligare två vattenverk, och i de mindre samhällena blir effekten av läcksökningen ännu större.

-        Där har vi kunnat halvera vattenflödena genom att vi hittat ett antal läckor. När vattenflödena är mindre blir ju effekten av en lagad läcka betydligt större. Där spelar en läcka på 20 kubik per dag en stor roll, men inom Nordmalings kommun skulle den inte märkas.

Att minska vattenflödena får även andra positiva effekter, utöver att inget nytt vattenverk behöver byggas.

-        Elförbrukningen på vattenverket har gått ner betydligt då elen som driver pumparna minskat med 10 000 kWh per månad, dessutom går det åt betydligt mindre kemikalier.

 

Ylva Sjönell